تعیین تیپ‌های جنگلی برمبنای شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خص اهمیت(IV) درجهت‌های جغرافیایی جنگل‌های پایین‌بند خانیکان چالوس

نویسندگان

چکیده

جنگل‌های خانیکان با‌ مساحت 2807 هکتار در قسمت جنوبی شهرستان‌های چالوس و نوشهر واقع شده است. این جنگل از لحاظ کمی مورد تحلیل قرار گرفت. تعداد 60 قطعه نمونه با روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک و به مساحت 400 متر مربع برای تعیین تیپ جنگلی و الگوی پراکنش مکانی آنها استفاده شد.‌‌‌ نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تعداد قطعات نمونه در جهت شمالی6/18%، در جهت جنوبی38/3%، در جهت شرقی1/10%، در جهت غربی8/11%، در جهت شمال غربی6/18%، در جهت شمال‌شرقی72/23%، در جهت جنوب‌غربی4/8%و در جهت جنوب‌شرقی 4/5% هستند. بر اساس شاخص اهمیت (IVI) تیپ جنگلی غالب منطقه مورد مطالعه تیپ ممرز شناخته شد.گونه ممرز با دارا بودن بیشترین میزان شاخص IVI (80/152) دارای بیشترین اهمیت و بعد از آن گونه انجیلی با میزان شاخص IVI (34/85) در مرحله دوم قرار گرفت. این تیپ‌ها در تمامی جهت های جغرافیایی مشاهده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوی پراکنش گونه‌های مذکور به صورت کپه‌ای و تصادفی است.

کلیدواژه‌ها