بررسی فلور جلبکی جوامع پری‌فیتون با توجه به نوع بستر در رودخانة گرگر

نویسندگان

چکیده

جلبک‌های کفزی زیستگاههای مختلف ( اپی‌فیتون، اپی‌لیتون و اپی‌پلون ) در رودخانة گرگر(یکی از دو شاخه رودخانه کارون) از 11 ایستگاه به‌مدت یک‌سال (آذر83 تا مهر 84) به‌صورت یک ماه در میان مطالعه شدند. این رودخانه پذیرندة انواع فاضلاب اعم از شهری ،کشاورزی و پرورش ماهی است که در ماههای گرم سال پساب‌های کشاورزی و پرورش ماهی که حاوی مواد مغذی فراوان هستند بیشترین تخلیه را دارند. در فلور بررسی شده از 5 رده 24 جنس شناسایی شد. 12 جنس مربوط به دیاتومه‌ها ،4جنس سیانوفیسه‌ها،6 جنس کلروفیسه‌ها،1جنس زانتوفیسه‌ها و1جنس‌متعلق به دینوفیسه‌هاست در بستر اپی لیتیک، دیاتومه‌ها رده غالب بوده و بیشترین فراوانی متعلق به جنسNitzschia است. در بستر اپی فیتون، سیانوفیسه‌ها رده غالب هستند که جنس غالب آنها Phormidium است. فراوان‌ترین جنس‌های مشاهده شده در فلور جلبکی ,Nitzschia Spirogyra,Phormidium بودند. بیشترین فراوانی جوامع اپی لیتون، تعداد 282390 در سانتیمتر مربع در مرداد ماه و بیشترین فراوانی جامعة اپی فیتون، تعداد 167435 در سانتیمتر مربع در مهر ماه مشاهده شد. نتایج نشان داد که رشد جلبک‌ها به مواد مغذی ،دمای بالا و سرعت جریان کم آب رودخانه بستگی دارد. فراوانی جلبک‌ها در ماههای گرم (از مرداد تا مهر) افزایش چشمگیری را نشان داد. بنابراین جوامع جلبکی به‌دلیل اینکه به‌طوردائم در محیط‌های آبی وجود دارند و در دوره‌ای کوتاه به‌دلیل تغییر شرایط محیطی بسرعت افزایش پیدا می‌کنند شاخص مفیدی برای پایش و بررسی تغییرات کیفیت آب، بویژه تغییرات ناشی از عوامل انسانی از قبیل مواد مغذی‌اند.

کلیدواژه‌ها