شبیه‌سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب شهری با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مهندسی آب - مجتمع آموزش عالی میناب

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

پیش بینی رفتار هیدرولیکی کانال خور گورسوزان در مقابل سیلاب‌های احتمالی جهت کاهش خسارت وارده به مناطق شهری، تاسیسات در حال ساخت در اطراف خور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف این تحقیق تلفیق مدل هیدرولیکی HEC-RAS با نرم افزار ARC GIS و از طریق الحاقیه HEC-geoRAS به منظور شبیه‌سازی پارامترهای هیدرولیکی کانال خور گورسوزان شهر ساحلی بندرعباس می‌باشد. به منظور ارزیابی مدل، طی 5 واقعه بارش در 3 نقطه از کانال خور اندازه گیری عمق و سرعت آب با استفاده از اشل و مولینه انجام شد. از شاخص‌های ناش- ساتکلیف (N.S) و میانگین مربع خطا (RMSE) برای واسنجی و اعتبارسنجی دبی سیلاب استفاده شد. نتایج نشان داد طبق معیارهای آماری عمق آب (میانگین ضرایب اعتبارسنجی N.S=0.733 و RMSE=0.1296؛ صحت سنجی N.S=0.753 و RMSE= 0.0828) و سرعت جریان(میانگین ضرایب اعتبارسنجی N.S=0.7085 و RMSE=0.0705؛ صحت سنجی N.S=0.8102 و RMSE= 0.0352)، مدل شبیه‌سازی شده کارایی مناسبی دارد. براساس نتایج سناریوها، خورگورسوزان ظرفیت انتقال دبی منطقه شهری را دارد و با وجود دبی از بالادست شاهد سیلاب های شدیدی خواهیم بود. همچنین نتایج نشان داد از کل مساحت در قلمرو سیل 100 ساله، به طور متوسط حدود 5/50 درصد مستعد سیل‌گیری توسط سیل‌های با دوره برگشت 25 سال و کمتر از آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات