قرارگیری بهینه‌ی گونه‌ی ردیفی ساختمان‌ها در مناطق‌مسکونی در جهت کاهش انباشت ذرات شن و ماسه متاثر از بادهای 120 روزه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری- دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

با خشک‌شدن دریاچه هامون خاصیت فرسایش بادهای‌120 روزه در سیستان افزایش یافته‌است. با توجه به شدت این بادها و حجم بسیار ذرات شن و ماسه که با خود حمل می‌کند مهار و پاک‌سازی آن بسیار دشوار است. در کنار انجام برخی مسایل زیست‌محیطی، قرارگیری مناسب ساختمان‌ها نیز می‌تواند ‌به کاهش آسیب‌های ناشی از این بادها کمک کند.
این مقاله بر شبیه‌سازی جریان هوا مرتبط با طوفان‌های شن و ماسه‌، با مطالعه‌ی نحوه‌ی قرارگیری ساختمان‌ها می‌پردازد و هدف این است که به این نکته پی برده شود که چه نوع جانمایی از ساختمان‌ها در گونه ردیفی می‌تواند عبور شن و ماسه را تسهیل کند و تا آنجا که ممکن است رکود شن و ماسه در منطقه ساختمان را کاهش‌دهد. مدلسازی ساختمان‌ها با استفاده از نرم‌افزار سه بعدی اتوکد انجام شد ‌و شبیه‌سازی جریان هوا با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی سیالات‌Flow 3D مورد‌بررسی قرار‌گرفت و هر بار رفتار جریان هوا در مدل‌های مختلف ‌آزمایش شد. رابطه‌ی بین سرعت باد شهری و پارامترهای مورفولوژیکی مانند هندسه‌، رابطه با زمین، تراکم و محصوریت بین ساختمان بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که سرعت باد شهری می‌تواند به کاهش رکود شن و ماسه با در‌نظر‌گرفتن مقادیر مناسب این پارامترها کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات