تغییرات رژیم جریان رودخانه گاماسیاب تحت سناریوهای تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

4 گرو مهندسی آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان

چکیده

در حوضه رودخانه‌ها رژیم طبیعی جریان در حفظ تنوع زیستی، بومی و یکپارچگی اکوسیستم نقش مهمی دارد. لذا مطالعات هیدرولوژیک هر حوزه تحت شرایط تغییر اقلیم جهت ساماندهی و مدیریت آن ضروری است. این پژوهش در حوزه رودخانه گاماسیاب به عنوان یکی از سرشاخه‌های اصلی رود کرخه انجام شده است. در پژوهش حاضر از خروجی‌های مدل CSIRO-Mk از سری مدل‌های CMIP5 و دو سناریویRCP2.6 RCP8.5 برای آینده نزدیک (2020 تا 2049 میلادی) و آینده دور (2070 تا2099 میلادی) استفاده شده است. در این پژوهش از مدل SWAT نیز برای شبیه‌سازی هیدرولوژیکی جریان استفاده شده است. از شاخص‌های حداقل دبی هفت روزه، حداکثر دبی هفت روزه، تداوم سیلاب، ضریب تغییرات و میانگین دبی برای بررسی تغییرات جریان استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد رژیم جریان تحت سناریوهای مختلف در دوره آتی تغییر خواهد کرد. شدت این تغییرات در آینده نزدیک کم و هرچه به سمت پایان قرن حاضر پیش برویم بیشتر خواهد شد. تحت سناریو RCP2.6 ضمن افزایش آب در دسترس از شدت سیلاب‌ها و وقوع سیلاب‌های ناگهانی کاسته می‌شود. از طرفی تحت سناریو RCP8.5 با کاهش آب در دسترس احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی و خطرات ناشی از آن افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات