بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای ساحلی ـ مطالعه موردی سواحل شهر نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

4 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران ـ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان

چکیده

سواحل دریا از جمله مناطق گردشگری هستند که در قالب پلاژهای ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این تحقیق، بررسی کمیت و کیفیت پسماند‌های تولیدی سواحل شهر نور در سال 1397-1396 و تخمین سناریوهای مدیریتی مناسب پسماند می‌باشد. داده‌های به‌دست آمده به‌وسیله نرم‌افزارهای excel و spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و توکی اجرا گردد. نتایج نشان داد، درصد اجزای پسماند به‌ترتیب شامل مواد فسادپذیر(50/53) درصد، پلاستیک(39/17) درصد، کاغذ و مقوا(48/8) درصد، سایر(69/6) درصد، شیشه(98/4) درصد، PET (22/4) درصد، پارچه(96/2) درصد و فلز(77/1)درصد می‌باشد. مقدار سرانه تولید پسماند به‌ازای هر نفر 620/0 کیلوگرم در روز می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، به‌دلیل افزایش میزان پسماند تولیدی و تعداد مراجعین در تابستان و ایام نوروز، سیاست‌های تفکیک از مبدا توسط مراجعین و اخذ تضمین وجه مناسب جهت بازگرداندن اجزاء تر و خشک پسماند به‌عنوان روش مدیریتی پیشنهاد می‌شود. علاوه بر این به‌دلیل قابلیت تبدیل بخش قابل توجهی از پسماند تولیدی به کود، ایجاد واحدهای ورمی‌کمپوست پیشنهاد می‌گردد. از طرفی(8/39) درصد پسماند تولیدی، قابلیت بازیافت دارد که می‌توان گام مؤثری در زمینه بازیافت آن برداشت. همچنین به‌دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی منطقه و آلودگی منابع خاک و آب، اجرای دفن بهداشتی پسماند پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات