پایش دریاچۀ‌ نمکی مهارلو با تکنیک‌های پردازش تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری گروه ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعۀ دریاچه‌های نمکی پلایاها به‌منزلۀ مهم‌ترین پدیده‌های ژئومورفولوژیکی بسیار حائز اهمیت است. در این شرایط پایش و ارزیابی چنین پدیده‌هایی می‌تواند در توسعه و مدیریت منابع طبیعی امری مهم تلقی شود. مطالعۀ دریاچه‌های نمکی این محیط‌ها با صرف زمان و هزینۀ کمتر و در چشم‌انداز وسیع، استفاده از دانش سنجش از دور را می‌طلبد. پایش دریاچه‌های نمکی مناطق خشک در توسعۀ پایدار و حفاظت از محیط‌زیست پارامتری مهم است. پایش این پدیده‌ها‌ به استخراج و تهیۀ نقشه‌های موضوعی در زمان‌های مختلف نیاز دارد. از مهم‌ترین تکنیک‌های پایش این پدیده‌ها استفاده از تکنیک سنجش از دور و داده‌های ماهواره‌ای است. در این تحقیق پایش دریاچه‌های نمکی مناطق خشک و نیمه‌خشک از تصاویر ماهواره‌ای ارائه و آزمایش شده است. الگوریتم پیشنهادی از ترکیب دو روش آستانه‌گذاری‌ روی هیستوگرام تصویر و نسبت بین باندها تشکیل شده است. منطقۀ مورد مطالعۀ این تحقیق دریاچۀ نمکی مهارلو است. پایش دریاچۀ نمکی مهارلو با استفاده از تصاویر سنجندۀ‌ ASTER ماهوارۀ ترا در سال 2010 صورت گرفت. ابتدا پردازش‌های اولیه روی تصاویر اعمال شد، سپس با نسبت‌گیری بین باندها و آستانه‌گذاری روی هیستوگرام تصویر تولیدشده، شاخص‌های RSCI و NDSCI تعریف شد و نقشۀ نهایی دریاچۀ نمکی به‌ دست آمد. به منظور ارزیابی دقت حاصل از الگوریتم پیشنهادی، نتایج با نقشه‌های مرجع مطابقت داده شد. دقت دریاچۀ نمکی استخراج‌شده از شاخص‌های RSCI و NDSCI برابر 87/0 و 92/0 برآورد شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های RSCI و NDSCI در مقیاس منطقه‌ای برای پایش دریاچۀ نمکی مهارلو کارایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات