ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک‌های آماری و GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط‌ زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی دکتری دانشکدۀ محیط‌زیست و انرژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مشکلات جامعۀ امروزی و مهم‌ترین آلایندۀ محیط‌زیست محسوب می‌شود که آثار بالقوه‌ای بر سلامت انسان دارد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی مقایسه‌ای و پهنه‌بندی آلودگی صوتی بیرجند در سۀ بازۀ زمانی صبح، ظهر و شب است. در این مطالعه به منظور بررسی و اندازه‌گیری میزان تراز آلودگی صدا 43 ایستگاه انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در بازۀ زمانی صبح ایستگاه‌های شمارۀ 7، 8، 15، 18، 20 تا 37، 39 و 43 و در بازۀ زمانی ظهر ایستگاه‌های شمارۀ 1، 4، 6، 7، 11، 13، 15، 16، 18، 20، 21، 23 تا 39، 42 و 43، همچنین در بازۀ زمانی شب ایستگاه‌های شمارۀ 2، 4، 6، 7، 8، 9، 12، 15، 16، 17، 18، 20 تا 30، 32 تا 39، 42 و 43 دارای تراز صوت معادل بیش از 70 دسی‌بل بودند. نتایج آنالیز آماری مشخص کرد که بین عرض خیابان‌ها و میانگین حجم ترافیک و تراز آلودگی صوتی رابطۀ معنی‌داری وجود ندارد. نقشه‌های همترازی صدا که برای میانگین حجم ترافیک و تراز آلودگی صوتی برای سه بازۀ زمانی صبح، ظهر و شب به کمک نرم‌افزارهای GIS ترسیم شدند، نشان‌دهندۀ تأثیر مستقیم ترافیک در میزان آلودگی صوتی بودند. میانگین تراز معادل آلودگی صوت به‌دست‌آمده از ایستگاه‌های نمونه‌برداری با مقادیر استاندارد صدای ایران مقایسه شد که این مقادیر برای مناطق مسکونی در تمامی ایستگاه‌ها‌ از حد استاندارد ایران‌ فراترند و سلامت جامعه را در معرض خطر قرار می‌‌دهند، بنابراین باید نسبت به ارائۀ راهکارهای مناسب در جهت کاهش و کنترل این آلایندۀ مهم اقدامات لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات