مقایسه رفتار جذبی دو رزین کی‌لیت‌ساز شامل عوامل گروهی آمینه و آلیزارین با یون رودیوم (III) در نمونه‌های محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکدة چرخۀ سوخت هسته‌ای

2 دانشیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکدة چرخۀ سوخت هسته‌ای

3 استادیار برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکدة چرخة سوخت هسته‌ای

5 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه پیام نور، اردکان

چکیده

در این تحقیق دو رزین جدید ALZR-XAD-2 و XAD-2-DETA طی مراحل جداگانه‌ای سنتز شدند. برای این کار ابتدا روی آمبرلیت XAD–2 مراحل آماده‌سازی انجام گرفت، سپس در مراحل جداگانه عوامل کی‌لیت‌ساز دی اتیلن تری آمین و آلیزارین با پیوندی به ساختار آزو (N=N) روی آن نشانده شدند. هر دو رزین دارای عوامل کی‌لیتی به وسیلۀ طیف‌سنجی مادون قرمز شناسایی شدند. از این دو رزین برای پیش‌تغلیظ یون فلزی رودیوم (III) استفاده و برای اندازه‌گیری از طیف‌سنجی جذب اتمی شعله‌ای کمک گرفته شد. رفتار جذب رودیوم با چهار مدل هم‌دما مانند لانگمویر، فروندلیش، تمکین و ردیدلیش- پترسون تجزیه و تحلیل شد. برای رزین XAD-2-DETA مقدار بهینۀ pH و ظرفیت جذب به ترتیب 7 و 4/13 میلی‌گرم بر گرم بود. در معادلات خطی نتایج لانگمویر 2 هم‌دما با داده‌های: 9995/0R2=، 7720/0RL=،  mg g-18908 /22qm= و  L mg-10591/0Ka= بهترین نوع از چهار نوع لانگمویر است و برای رزین ALZR-XAD-2 مقدار بهینۀ pH و ظرفیت جذب به ترتیب 4/8 و 1/12 میلی‌گرم بر گرم بود. در معادلات خطی نتایج لانگمویر 2 هم‌دما با داده‌های  L mg-1079/0 = mg g -1 , Ka04 /19  , qm=9983/0 = R2 و 717/0RL= بهترین نوع از چهار نوع لانگمویر است. همچنین، روش مذکور برای تعیین یون‌های رودیوم در نمونه‌های زیست‌محیطی با نتایج رضایت‌بخش استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات