بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، برنامه ریزی وآموزش محیط زیست،دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

2 استادیار، مدیریت و برنامه ریزی دانشکدة محیط زیست، دانشگاه تهران

3 استاد، مهندسی محیط زیست دانشکدة محیط زیست، دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشکدة محیط زیست،‌ دانشگاه تهران

5 کارشناس ارشد زیست شناسی، دانشکدة زیست شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

این پ‍ژوهش برای اولین بار با هدف بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های شهر کرج در سال 1387 انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها, مصاحبه و مشاهده و ابزار گردآوری پرسشنامه‌ای به سبک لیکرت است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی-تحلیلی و نرم افزار SPSS استفاده شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که 64 درصد از بیمارستان‌های مورد پژوهش از نظر تولید مواد زاید عفونی وضعیت مطلوبی داشته‌اند. جداسازی از مبدأ در 100درصد از واحدها انجام می‌گیرد, اما این جداسازی به‌صورت کامل صورت نگرفته و زباله‌های معمولی بخش‌ها نیز هنگام حمل با زباله‌های عفونی مخلوط و آلوده می‌شوند در مجموع عملکرد فوق وضعیت مطلوبی دارد. 100درصـــد از بیمارستانها دارای زباله‌دان ?شرایط مطلوب? هستند به‌طوری‌که در تمام موارد زباله‌های عفونی در ظروف پلاستیکی محکم در‌دار همراه با کیسة زباله استفاده می‌شدند و در 8/81 درصد موارد، جمع آوری زباله از بخش‌ها به‌وسیلة ظروف مخصوص چرخدار در بسته صورت می‌گیرد و 8/81 درصد از جایگاههای موقت نگهداری زباله, فضای مناسب با حجم زباله داشته‌اند. عملکرد حمل و نقل در واحد‌های مورد پژوهش مطلوب بود. در زمینة دفع در 1/9 درصد از واحد‌های مورد پژوهش، زباله‌های عفونی با استفاده از اتوکلاو ضدعفونی و بی‌خطر‌سازی و در 1/9 درصد از آنها زباله‌های عفونی سوزانده می‌شد. بنابراین می‌توان عملکرد فوق را ضعیف توصیف کرد. به‌طور‌کلی می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت پسماند در بیمارستان‌های مورد پژوهش در حد مطلوبی صورت نمی‌گیرد و در یک جمع‌بندی کلی این عملکرد در محور‌های تفکیک زباله، جمع‌آوری زباله از بخش‌ها، نگهداری موقت و حمل به‌طور قابل قبول انجام می‌گیرد ولی در محور‌های دفع ضعیف است.

کلیدواژه‌ها