برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعة موردی: تالاب بین‌المللی میانکاله)

نویسندگان

1 - استادیار اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت منابع محیطی در حفظ اکوسیستم‌های طبیعی و بقای بشر، حفظ این منابع و جلوگیری از تخریب آنها ضروری خواهد بود. از آنجا که تالاب میانکاله واقع در استان مازندران، زیستگاه گونه‌های نادر گیاهی و جانوری است و همچنین با توجه به این‌که همه ساله پرندگان بیشماری به این منطقه کوچ می‌کنند، این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی این تالاب بین‌المللی و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه برای حفاظت از آن با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامة انتخاب دوگانه می‌پردازد. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لوجیت استفاده شده و بر اساس روش حداکثر راست‌نمایی، مشخصه‌های این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می‌دهد که 3/68 درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت تالاب میانکاله هستند. با توجه به نتایج این پژوهش، با افزایش یک ‌درصدی در مبلغ پیشنهادی، احتمال پذیرش این مبلغ برای حفاظت تالاب میانکاله معادل 924/0 درصد کاهش می‌یابد. همچنین متوسط تمایل به پرداخت ماهانة هر خانوار برای ارزش حفاظتی این تالاب 6/6878 ریال به‌دست آمده است. ارزش حفاظتی سالانه این تالاب به‌طور تقریبی معادل 9/20 میلیون ریال در هکتار برآورد شده است. مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار برای حفاظت از این تالاب، متغیرهای مبلغ پیشنهاد، سطح درآمد، جنسیت، تحصیلات و نوع مشاغل بوده‌اند. با کمک نتایج به‌دست آمده می‌توان سیاستگزاری مناسب قیمتی برای حفاظت از تالاب مهم میانکاله اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها