بررسی تنوع پوشش گیاهی در جنگلکاری‌‌های کاج تدا در مناطق عزیزکیان و لاکان رشت

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین تنوع گونه‌های گیاهی در زیر اشکوب جنگلکاری‌های کاج تدا در مراحل مختلف رویشی آن بود. بدین منظور از روش آماربرداری تصادفی - منظم استفاده شد و مساحت قطعات نمونه به روش پلات‌های حلزونی ویتاکرو به کمک منحنی گونه به سطح به دست آمد. در داخل هر قطعه نمونه، نوع گونه‌های چوبی و علفی شناسایی و درصد پوشش آنها براساس معیار فراوانی، چیرگی برون، بلانکه برآورد شدند. آنالیز داده‌ها به کمک شاخص‌های تنوع شانون - وینر، یکنواختی اسمیت و ویلسون و جاکارد انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد گونه‌های گیاهی (غنا) در این جنگلکاری‌ها در مراحل رویشی نهال، شل گروه، خال گروه (جنگل تنک نشده) و تیر (تنک شده) و در جنگل طبیعی به ترتیب برابر 25، 38، 48، 42 و 32 است. بیشترین و کمترین مقدار تنوع شانون - وینر به ترتیب در مرحله رویشی خال گروه و نهال به دست آمد، مقدار تنوع گیاهی در جنگلکاری تنک نشده (مرحله خال گروه) بیشتراز تنک شده (مرحله تیر) بود، ولی اختلاف معنی داری بین آنها وجود نداشت (05/0P<). مقدار شاخص تشابه جاکارد در بین دو جنگل‌کاری در مرحله خال گروه و تیر بیشتر از دو جنگل طبیعی و جنگلکاری در مرحله نهال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها