ارزیابی کارآیی واحدهای مختلف تصفیه‌خانه آب تهرانپارس در حذف TOC

نویسندگان

چکیده

از آنجایی که بخش اعظم آب شرب تهران از منابع آب ‌های سطحی بوده و عمل تصفیه آب توسط تصفیه‌خانه ‌هایی که دارای فرآیند متعارف می‌باشند صورت گرفته و در طراحی و ساخت اینگونه تصفیه‌خانه ‌ها اصولاً واحد هایی برای حذف مواد ریز آلایندهای آلی در نظر گرفته نشده است.، بنابراین، آگاهی از وضعیت فعلی تصفیه‌خانه در خصوص میزان حذف مواد آلی امری لازم و ضروری است بنا بر این میزان مواد آلی ورودی به تصفیه‌خانه‌ها با تکیه بر شاخص TOC و همچنین درصد حذف آن در هر واحد به طور جداگانه در طی مدت نمونه‌برداری از اردیبشهت تا مهر ماه اندازه‌گیری شد و براساس نتایجی که از این تحقیق به دست آمد مشخص شد که درصد حذف TOC در واحد زلال‌ساز نسبت به سایر واحدها بیشتر است . که این مسئله نشان می دهدکه بخش عمده مواد مولد TOC به صورت معلق و یا وابسته به مواد معلق است که در واحد زلال‌ساز توانسته‌اند از آب جدا شوند علیرغم این موضوع، با توجه به میانگین غلظت مواد آلی خروجی از تصفیه‌خانه باید تغییراتی در تصفیه‌خانه‌های متعارف صورت پذیرد با توجه به اینکه در اغلب تصفیه‌خانه کشور منجمله همین تصفیه‌خانه عمل گندزدایی اولیه به صورت پیش کلرزنی صورت می‌گیرد. .، تشکیل فرآورده‌های جانبی حاصل از گندزدایی منتفی نیست بنا بر این راه‌حل ‌هایی در این خصوص ارائه شده است .همچنین مقایسه‌ای بین میزان TOC در پس‌آب حاصل از شستشوی صافی‌ها و آب خام صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها