بررسی‌ میکروکلیماهای‌ کوهستانی ‌مطالعه‌ موردی‌: منطقه‌ دماوند

نویسنده

چکیده

به‌ طور کلی‌ کوه ها با توجه‌ به‌ اختلاف‌ ارتفاع‌، حجم‌ برجستگی‌، شکل‌ و جهت‌ از میکروکلیماهای‌ متنوعی‌ برخوردارند: اختلاف‌های‌ فشار، دما، رطوبت‌، نور، انرژی‌، بارندگی‌ (نوع‌ بارش‌)، باد به‌ این‌ میکروکلیماها شکل‌ خاصی‌ می‌دهد. میکروکلیماهای‌ کوهستانی‌ در مناطق‌ و شرایط‌ مختلف‌ مانند اعماق‌ دره‌ها، دامنه‌ها و قله‌ها خودنمایی‌ کرده‌ و مشخص‌ می‌شود که‌ هر کدام‌ از آنها ویژگی‌های‌ بارزی‌ را نشان‌ می‌دهد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، دره‌ها با وارونگی‌ دما و ایجاد مه‌، دامنه‌ها با تغییرات‌ میکروکلیمایی‌ و قله‌ها با سرعت‌ باد مواجه‌ می‌گردند. در نواحی‌ کوهستانی‌ بادهای‌ کاتاباتیک‌ (در شب‌ می‌وزد) و آناباتیک‌ (در طی‌ روز می‌وزد و روی‌ دامنه‌های‌ کوه‌ صعود می‌کند) وجود دارد. باد فون‌ (چینوک‌) باد گرم‌ و خشک‌ است‌ که‌ با وزیدن‌ در فصول‌ سرد سال‌ آثار زیست‌ محیطی‌ بسیار مهمی‌ بر جای‌ می‌گذارد. در این‌ مقاله‌ مدل‌ بارندگی‌ کوهستانی‌ نیز مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.کوه‌ دماوند به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ کوه‌ ایران‌ در نزدیکی‌ پایتخت‌، با ویژگی‌های‌ منحصر به‌ فرد میکروکلیمایی‌، آثار زیست‌محیطی‌ بسیاری‌ را بر جای‌ گذارده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها