مقایسه خواص خاک جنگلکاری های صنوبر اورامریکن خالص و آمیخته با توسکای ییلاقی

نویسندگان

چکیده

کاهش حاصلخیزی خاک و عدم استمرار تولید جنگلکاری خالص گونه های تند رشد در بلند مدت سبب بهره‌گیری از گونه های گیاهی تثبیت کننده نیتروژن در جنگلکاری های آمیخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر جنگلکاری های صنوبر اورامریکن خالص و آمیخته با توسکای ییلاقی بر خصوصیات خاک می‌باشد. به منظور بررسی ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک، از عمق های 15-0، 30-15 و 60-30 سانتیمتری خاک جنگلکاری های واقع در کنار ایستگاه تحقیقات چمستان و نیز قطعات شاهد (سه نمونه در خارج از جنگلکاری ها) نمونه‌برداری انجام گرفت. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه خصوصیات متعددی از خاک نظیر بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، مقدار ماده آلی، کربن آلی، نیتروژن کل و چندین عنصر غذایی قابل جذب (K، P، Ca و Mg) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار نیتروژن، نسبت C/N، ماده آلی و هدایت الکتریکی در عمق های 15-0 و 30-15 سانتیمتری خاک جنگلکاری صنوبر اورامریکن آمیخته با توسکای ییلاقی بوده است. به طور کلی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که حضور توسکای ییلاقی در جنگلکاری های صنوبر اورامریکن در افزایش حاصل‌خیزی خاک موثر بوده و عامل مهمی در استمرار تولید این جنگلکاری ها به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها