تهیه مدل محیط‌زیستی جهت استقرار نیروگاه‌های حرارتی در کشور

نویسندگان

چکیده

امروزه مطالعات مکانیابی به منظور توسعه صنعتی بویژه در مورد نیروگاه های حرارتی بسیار متداول شده است. در این گونه مطالعات مشخصه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرند. در تحقیق حاضر در مرحله اول انواع نیروگاه های حرارتی و نحوه کارکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت، سپس وضعیت نیروگاه‌های حرارتی موجود در کشور و اثرات محیط زیستی آنها تشریح شد و در مرحله بعد مشخصه‌های مؤثر در فعالیت نیروگاه، انتخاب محل و عملکرد آن مشخص و به سه دسته فنی، محیط زیستی و اقتصادی- اجتماعی به شرح زیر تقسیم بندی گردید:
الف-مشخصه‌های محیط‌زیستی(شیب، آب، گسل، هواشناسی، خاک، زمین شناسی و پوشش گیاهی) ب- مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی (سوخت، راه و مراکز جمعیتی) ج- مشخصه‌های فنی(خطوط برق، بار مصرف و ارتفاع از سطح دریا).در نهایت مدل محیط زیستی برای نیروگاه‌های حرارتی ارایه شد که در آن مناطق از نظر قابلیت احداث نیروگاه، به سه طبقه مناسب، کمی مناسب و نامناسب تقسیم بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها