تحلیل سری زمانی روزانه آلودگی هوای اصفهان ناشی از صنعت پتروشیمی

نویسندگان

چکیده

آلودگی هوا از پیامدهای فعالیت بشر، به‌ویژه در قرن بیستم است که آثار مستقیم و غیر مستقیمی بر انسان و محیط پیرامون آن دارد. محققان محیط زیست و اکولوژیست‌های انسانی مطالعات زیادی در زمینة تحلیل‌کمی‌و پیش بینی آلودگی هوا انجام دادهاند. سری‌های‌ زمانی یکی از روش‌های مطالعه تغییرات زمانی پدیده‌های طبیعی است.اهمیت مطالعة زمانی آلودگی هوا در تأثیر فصلی آن برسلامتی انسان است. در این مطالعه، مجموعة زمانی غلظت روزانه SO2، O3، TSP، NO2،NO ، CO، CH4،NOx و NMVOC ناشی از صنعت پتروشیمی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. توابع خود همبستگی سری‌های‌ مورد مطالعه نشان دادند SO2 و O3 با زمان رابطه نداشته و از پدیده‌های کاملا تصادفی‌اند. نتایج رگرسیون زمانی نیز نشان دهندة تغییرات غیر خطی آلاینده ها در طول زمان است که می‌تواند ناشی از آثار فصلی باشد. تابع چگالی طیفی و نمودار تجمعی مقادیر نرمال نیز غیر خطی بودن و نوسان‌‌های فصلی سری‌های‌ مورد بررسی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها