نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاریهای رفتاری

نویسنده

چکیده

این مقاله اختصاص به بررسی رابطهء برخی از انواع آلودگی های محیطی با پدیدة آلودگی های رفتاری‌در فضاهای شهری دارد. بررسی های مقدماتی ومطالعات نظری به ساختن فرضیه ای با مضمون " همزمانی و هم‌مکانی انواع آلودگی‌های محیطی با وقوع انواع انحرافات و ناهنجاری های رفتاری" انجامید.سپس درچارچوب فرایند ساختن مدل تحلیلی، مفاهیم انواع آلودگی های محیطی تبیین شده و براین اساس شاخص‌های محیطی هریک استنتاج و سپس به فهرست‌چک لیست نحوةانجام مشاهده‌های میدانی و برداشت اطلاعات مبدل شدند دربخش مطالعة موردی با استفاده ‌توأمان روش‌های مشاهده مستقیم و غیر مستقیم(پرسشنامه)،دوازده فضای شهری نمونه(معرفی شده ازسوی نیروی انتظامی به عنوان جرم‌خیزترین نقاط شهر تهران)مورد بررسی قرارگرفت واطلاعات مورد نیاز این نقاط گردآوری و سپس در مقایسه باشرایط سایر فضاهای شهری تحلیل شد.نتایج به‌دست آمده حاکی از وجود رابطهای احتمالیوامکانیبیشتر بین دو پدیده آلودگی‌های محیطی(به عنوان متغیر مستقل این مطالعه)و آلودگی‌های رفتاری(به عنوان متغیر وابسته )واثبات فرضیة مطالعه است.براین اساس می‌توان چنین نتیجه گرفت که؛ازطریق مدیریت و برنامه ریزی محیطی، حتی می‌توان از پیدایش آلودگیهایرفتاری نیز پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها