دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1353 
اندازه گیری ازن تولید شده در اثر آلودگی هوا در تهران

دکتر احمد زند نیاپور؛ مهندس فریدون برنجی؛ مینو شریفی