بررسی اکولوژیکی دریاچه سد امیر کبیر

نویسنده

چکیده

در جهان صنعتی امروز با ایجاد سدهای بزرگ در مسیر رودخانه به تدریج به تعداد مخازن آب شیرین که در حقیقت دریاچه های وسیع و عمیق مصنوعی بشمار میروند افزوده می گردد. در ایران که دارای دریاچه های آبی شیرین طبیعی انگشت شمار می باشد‘ اهمیت این نوع دریاچه ها نوبنیاد چه از جهات زیستی ‘ و چه از نظر تأمین نیرو و بهره برداری اقتصادی بسیار است. نکته قابل توجه در باره این محیط های زیست جدید‘ تحولات و دگرگونی هائی است که در اثر گذشت زمان در ان ایجاد می شود. بدین مناسبت در این مقاله کوشش می گردد تغییراتی که در وضع بیولوژیکی یک جریان آب در اثر ساختن سدی در مسیر آن بطور مصنوعی بوجود می آید ضمن مثالی از ویژگیهای زیستی و اکولوژیکی دریاچه سد امیر کبیر و مقایسه آن با محیط زیستی قدیمی که رودخانه کرج باشد تا اندازه ای بیان گردد.