دگرگونی های پوشش گیاهی زاگرس

نویسنده

چکیده

پوشش گیاهی زاگرس مانند هر پوشش گیاهی دیگری از جامعه های زیستی تشکیل شده است وهر جامعه زیستی دستخوش پدیده عام دگرگونی تکاملی قرار می گیرد و در زبان فارسی می توان آنرا تحت عنوان «دگرگونی جامعه زیستی بر اثر جای گزینی مراحل جامعه»نامید.
علاوه بر این پدیده ‘ پوشش گیاهی زاگرس در بیست هزار ساله اخیر دستخوش دگرگونی هایی بر اث رتغییر اقلیم بوده است وخلاف آنچه به صورت خبرهای مطبوعاتی گاه گاهی می نویسندکه «ما دچار قهر طبیعت و خشکی تدریجی هستیم» ‘ اقلا در مورد منطقه زاگرس به احتمال قوی می توان گفت که ما دچار خشکی تدریجی نشده ایم بلکه از آخرین دوره یخچالی تاکنون اقلیم ما در برخی نقاط مرطوب تر شده است.منطقه مورد مطالعه در زاگرس تا 14800 سال پیش علفزار بوده است و سپس علفزار به بیشه و بالاخره در حدود 5500 سال پیش به جنگل تبدیل شده است واین خود دلیل استثمار پوشش گیاهی منطقه زاگرس ‘ چرای مفرط ‘ چرای خیلی زود وخیلی دیر فصل رشد‘ قطع بی رویه درختان ‘ بوته کنی مفرط بر اثر ازدیاد تراکم جمعیت‘ توجهی که لازمه لگام کردن فشار وارد بر منابع متنازل در برابر جمعیت متزاید می باشد‘ نشده است و با آنکه «ما دچار قهر طبیعت» نشده ایم‘ پوشش گیاهی بر اثر «نادانی های ما» رو به انهدام رفته است.
برخی از دانشمندان ‘ علی الخصوص پیکره شناسان زمین‘ تاریخ زمین هر محل را تناوبی از دوره های فعال همراه با پیدایی ارتفاعات و دوره های آرام می دانند و دوره های فعال همراه منافی با بروز تکوین وتعادل جامعه زیستی و پیدایی اوج جامعه می شمارندو بنام رئگزیستازی و دوره های آرام را دوره بیوستازی می خوانند.
این عده اعتقاد دارندکه فلات ایران اینک در دست فعالیت زمین شناسی و چهره زمین دچار فرسایش شدید است و از تکامل خاک و استقرار جامعه زیستی جلوگیری و سطوح زمین برهنه می شود و در معرض شرایط عرض های جغرافیایی اسب کش همراه با سایر صحاری بزرگ دنیا دربرابر شرایط خشکی حاصل از نیروی کوریولیس قرار گرفته است و طبقات خشک بالای تروپوسفر به طرف پایین فرو می ریزد و نمک آبهای زیرزمینی بر طبق خاصیت موئین به سطح خاک می آید وآنرا شور می کند.
استدلالهایی که در این مقاله ارائه داده شده است نشان می دهد که منطقه زاگرس بر خلاف این نظریه با اینکه وتر مثلث محاط در فلات کشور ایران می باشد‘ طی بیست هزار سالی که موضوع مطالعه گرده شناسی مورد بحث این مقال است‘ کاملا استقرار یافته و دارای پوشش گیاهی اوج بوده وبر اثر مرطوب شدن اقلیم چند بار پوشش گیاهی خود را درضمن ایجاد تعادل با شرایط محیط تعویض کرده واز علفزار به ترتیب به بیشه و با شرایط محیط تعویض کرده واز علفزار به ترتیب به بیشه و بلوطستان تبدیل شده است و دچار رئگزیستازی نمی باشد. به طوری که از فهرست مطالب بر می آید. درقسمت الف و قسمت ب- 2 از استنتاج وتعمیم نیز استفاده شده است یعنی از انواع دگرگونی های پوشش گیاهی سایر نقاط ایران و جهان هم بحث به میان کشیده شده است.