تاثیر برخی عوامل محیطی روی بهبود ویژگی های کیفی کاج الدار در فضای سبز شهری تهران

نویسندگان

چکیده

تاثیر برخی عوامل محیطی ( جهت جغرافیایی و شیب دامنه ) روی ارتقای وضعیت کیفی ( فرم تنه و شادابی ) درختان کاج الدار ( Pinus eldarica Medw ) در یک فضای سبز شهری تهران ( پارک جنگلی لویزان ) مطالعه شد . برای این منظور – تعدادی قطعه نمونه مربع شکل 56/2 آری در جهات اصلی جغرافیایی و شیب های 15-0 درصد و 40-20 درصد انتخاب گردید . نتیج تجزیه و تحلیل نشان داد که بر خلاف کیفیت فرم تنه – کیفیت شادابی متاثر از جهت و یا شیب دامنه می باشد ( در سطح 5 درصد ) . بیشتریت فراوانی شادابی درجه یک ودو – صرف نظر از شیب دامنه – به ترتیب در جهات جنوبی و شرقی – و صرف نظر از جهت جغرافیایی – به ترتیب در شیب های 15-0 درصد و 40-20 درصد مشاهده می شوند . از نتایج این تحقیق می توان استنتاج کرد که این عوامل محیطی ( جهت – شیب ) فقط بر روی شادابی درختان کاج الدار تاثیر می گذارند . طوری که در مجموع این مشخصه در شیب 15-0 درصد و جهات جنوبی و یا شرقی مطلوب تر از آن در دیگر شیب و جهات مشاهده شده است .

کلیدواژه‌ها