اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود

نویسندگان

چکیده

فرایند فیلتر اسیون دارای الگویی مشخص است . ابتدابه دلیل عدم آمادگی سطوح مصالح – بستر صافی برای جذب ذرات مقادیر از ذرات از صافی عبور می نمایند و کیفیت آب خروجی نامناسب خواهد بود . پس از چند دقیقه سطح مصالح آماده – جذب شده و صافی بالغ می گردد . پس از بلوغ صافی کیفیت آب خروجی بهبود یافته و تقریبا تا انتهای دوره عملکرد صافی ثابت باقی می ماند . در این تحقیق با استفاده از پایلوت آزمایشگاهی شامل واحد تهیه آب خام – انعقاد – لخته سازی و دو نوع صافی تک لایه و سه لایه اثر بلوغ اولیه (1) روی بازده حذف کیست ژیاردیا (2) بررسی گردید . نتیج به دست آمده مشخص نمود که توسط تعداد کیست خروجی در دوران بلوغ صافی چندین برابر متوسط تعداد کیست خروجی در کل دوره عملکرد صافی می باشد . همچنین مشخص شد با افزودن دو میلی گرم در لیتر کلرورفریک به آب شست و شوی صافی در مرحله آبکشی بهبود چشمگیری در کیفیت آب خروجی ایجاد شده و دوران بلوغ بسیار کوتاه خواهد شد .

کلیدواژه‌ها