دیدگاههای آموزشی و پژوهشی شیمی سبز

نویسنده

چکیده

در این مقاله با بیان چشم اندازهای آموزشی شیمی سبز در مقاطع گوناگون تحصیلی – بویژه در شاخه های تخصصی آن – تلاش شده است تا دیدگاههای واقعی این تحول و شاخه های وابسته به آن در آموزش عالی شناسانده شوند . بدین منظور گنجانیدن عناوین مورد نظر در سرفصلهای درسی و نیز انجام دوره های پژوهشی – نظیر بازدید های علمی از کارخانه ها و موسساتی که به نحوی از آنجا با مواردی از شیمی سبز سروکار دارند – توصیه گردیده است .
تحریر گزارش و تنظیم مقالاتی برای رفع معضلات محیط زیستی در قالب فعالیت های تحقیقاتی – نظیر گذرانیدن دوره های تابستانی – تمرین پژوهش و تالیف رساله های پژوهشی نیز از جمله راهکارهای مفید پیشنهادی اند .

کلیدواژه‌ها