حذف همزمان مس و تجزیه 4-D و 2 در فاضلاب صنعتی با استفاده از سیستم ترکیبی تشعشع نوری و الکترو شیمیایی

نویسنده

چکیده

مواد آلی سمی و فلزات سنگین به عنوان مواد زائد صنعتی می توانند محسوب گردند و در فاضلاب بسیار از صنایع یافت شوند . این مواد در صورتی که به طور همزمان در فاضلاب وجود داشته باشند – می توانند برای سیستم های تصفیه مشکلاتی ایجاد کنند . حضور یون های فلزی در فاضلاب مخلوط صنعتی می تواند سبب کند شدن تخریب یا تجزیه الاینده های آلی گردد و همچنین بازده بازیافت فلزات به دلیل حضور ترکیبات آلی کاهش می یابد . هدف های این مطالعه – بررسی اثر یون مس روی تجزیه فتولیزی 4-D و 2 بررسی اثر حضور 4-D و 2 روی بازیافت الکترو شیمیایی مس و معرفی یک روش ترکیبی فتولیزی و الکترو شیمیایی برای حذف مس و تجزیه 4-D و2 می باشد . نتایج این بررسی نشان داد که یک سل الکترو شیمیایی بتنهایی می تواند برای بازیافت مس درPH معادل 5/4 – 5/1 استفاده شود ولیکن قادر به معدنی کردن 4-D و 2 به وسیله اکسیداسیون آندی نمی باشد . یک سل تشعشع ماورای بنفش بتنهایی می تواند 4-D و 2 را در ‌PH معادل 5/3 تجزیه کند ولی یون های مس را در محلول باقی می گذارد . در روش الکترو شیمیایی بازیافت – مس 02/81 % و حذف 4-D و 2 معادل 2% می باشد - در حالی که سیستم ترکیبی الکتروشیمیایی و تشعشع ماورای بنفش با استفاده از کربن فعال به عنوان کاتد – بازیافت همزمان مس و تجزیه 4-D و2 را افزایش خواهد داد. نتایج نشان داد که بعد از هشت ساعت – حضور فاضلاب در این سیستم منجر به حذف 90% مس و تجزیه 9/99% 4-D و 2 گردید- در حالی که این تجزیه در حضور 100 (3- (mg dmاز یون مس وبا روش فتولیزی 86% از 4-D و2 حذف گردید .

کلیدواژه‌ها