مروری بر سازمان های بین المللی حیات وحش و جایگاه ایران

نویسندگان

چکیده

در ابن بررسی 36 سازمان بین المللی که به طور مسقیم یا غیر مستقیم در مورد حیات وحش فعالیت دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. از کل این سازمان ها، تعداد10 سازمان ، دولتی و 26 سازمان، دولتی و 26 سازمان، غیر دولتی بودند. سابقه تاسیس آنها بین 10 تا 100 و تعداد اعضاء بیم 19 تا 157 کشور بودند. این سازمان تحت 14 عنوان سازمانی تفکیک شده اند که عبارتند از : اتحادیه، انجمن، باشگاه ، برنامه ، بنیاد، جامعه ، سرویس ، شورا، صندوق ، کمیسیون ، مرکز وموسسه. درتقسیم بندی فعالیت سازمان ها، 4 گروه تشخیص داده شد:
1. درمورد حیات وحش (17 سازمان)
2. درمورد زیستگاه های حیات وحش (6 سازمان)
3. پشتیبانی اطلاعاتی (5 سازمان)
4. فعالیتهای اجتماعی (9 سازمان)
کشور جمهوری اسلامی ایران در 8 سازمان دولتی و فقط در 4 سازمان غیر دولتی عضو می باشد که در مجموع در 12 سازمان بین المللی حیات وحش ، دارای عضویت می باشد.

کلیدواژه‌ها