استقرار الگوی مناسب سیستم مدیریت محیط زیست در صنعت نفت – مطالعه موردی : پالایشگاه نفت بندر عباس

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر که با هدف ایجاد سازگاری و همسویی سیاستهای مدیریت پالایشگاه بندر عباس با الزامات محیط زیستی تدوین شده است – سعی دارد تا با رائه الگوی مناسب سیستم مدیریت محیط زیست در صنعت نفت به تشریح آن در پالایشگاه بندر عباس و ارائه راهکارهای عملی جهت کنترل و کاهش آلودگی های عمده و برنامه ریزی جهت حصول به اهداف مورد نظر بپردازد . در این راستا پس از تشریح مراحل استقرار سیستم مذکور – به دلیل اهمیت مکانیابی صنعت در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست – مدلهای اکولیزیکی مناسب برای توسعه صنعتی با شاخص های مکانیابی پالایشگاه مقایسه شده است . سپس در راستای کنترل کاهش و آلودگیهای محیط زیستی برنامه های تدوین شده در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به ارئه راهکارهای موثر در کاهش و کنترل آلودگی – همچنین مقایسه هزینه با سودمندیهای حاصل از استقرار سیستم شده است . مطالعه حاضر حاکی است از آن است که اسقرار سیستم مدیریت محیط زیست ( EMS ) با توجه به حجم زیاد آلایندگی پالایشگاه نفت بندر عباس علاوه بر کاهش و رفع آلودگیها – عامل موثری در کاهش بحرانهای محیط زیستی منطقه محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها