ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک ملی گلستان

نویسنده

چکیده

برای ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال ovis ammon orkal در پارک ملی گلستان سه زیستگاه عمده گونه قوچ و میش انتخاب شد سپس در سه فصل بحرانی فصل پاییز جفت گیری زمستان زمستان گذرانی و بهار بره زایی از طریق مشاهده گله های قوچ و میش اطالعات لازم از قبیل شاخص های فیزیکی زیستگاه و شاخص های زیستی جانور جمع آوری شد
شاخص های زیستگاهی اندازه گیری شده عبارت بودند از پوشش گیاهی شیب جهت وضعیت هوا ودسترسی به منابع آبی
شاخص های زیستی نیز شامل ترکیب سنی گفه های قوچ و میش نسبت جنسی گله ها در صد بره زایی و تعداد قوچ و میش در هر گله می شد.
برای مقایسه و انتخاب زیستگاه مناسب و مطلوب اطلاعات جمع آوری شده دسته بندی وزن دهی و رتبه بندی شدند بدین صورت که ابتدا برای هر شاخص اندازه گیری شده با توجه به اهمیت آن در چرخه زیستی قوچ و میش اوریال یک وزن ضریب در نظطر گرفته شد سپس این ضریب در اندازه به دست آمده برای هر شاخص (فیزیکی یا زیستی) ضرب شده و در نهایت امتیاز کسب شده برای هر زیستگاه مشخص شد با جمع بندی امتیازات کسب شده برای هر زیستگاه و مقایسه آنها با یکدیگر در نهایت معیار مطلوبیت زیستگاه مشخص شد.
زیستگاه سولگرد در بین سه زیستگاه انتخاب شده از نظر شاخص های فیزیکی و زیستی برای گونه قوچ و میش اوریال به عنوان مطلوب ترین محل زیست انتخاب شد زیستگاه آلمه و لهندر دردرجات دوم و سوم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها