ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب

نویسندگان

چکیده

کدورت آب از سه چنبه مطلوب بود قابلیت صاف شدن و گندزدایی دارای اهمیت است همچنین به دلیل وجود ارتباط بین کدورت و برخی مشخصه های میکربی از جمله کیست ژیاردیا از کدورت می توان به عنوان شاخصی غیر مستقیم در تعیین بازده حذف و یا میزان حضور این عوامل استفاده کرد بر اساس استاندارد های ملی کدورت آب خروجی از صافی ها در تصفیه خنه های آب سطحی می باید کمتر از 1 ان - تی - یو باشد در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین کدورت آب خروجی از صافی ها وکارایی حذف کیست ژیاردیا آزمایش کامل با در نظر گرفتن تاثیر عواملی چون نرخ فیلتراسیون دانه بندی مصالح و میزان تزریق مواد منعقد کننده بر روی دو نوع صافی تک لایه و سه لایه انجام پذیرفت نتایج حاصل از تحقیق حاضر که بر اساس مطالعات پایلوتی صورت پذیرفت مشخص کرد برای دستیابی به 99/9 در صد حذف کیست ژیاردیا توسط صافی ها می باید کدورت آب خروجی از آنها کمتر از مقدار ذکر شده دراستاندارد و در حدود 0/5 ان - تی- پو باشد بنابارین به نظر می رسد استاندارد کدورت آب خروجی از صافی ها نیاز به بررسی مجدد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها