بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

نویسندگان

چکیده

سد ماملو در پایین دست رودخانه جاجرود به منظور تامین نیاز آبی دشت ورامین تولید انرژی و کنترل سیلاب در حال احداث است به منظور پیش بینی کیفیت آب و تعیین حداقل دبی در پایین دست به گونه ای که استاندارد ها و معیار های کیفیت آب رعایت شوند مطالعات خود پالایی رودخانه با استفاه از مدل QUAL2E به منظور ارزیابی پارامترهای اکسیژن محلول و BOD5 و دما انجام شد نتایج نشان می دهد که قبل و بعد از احداث سد تغییرات کیفیت آب تا پیش از ورود پساب مجتمع پارچین محسوس نمی باشد اما ورود پساب مجتمع پارچین حتی با فر ض تصفیه تا حد استاندارد های تخلیه به آبهای سطحی موجب می شود که کیفیت آب رودخانه بشدت تغییر کند علت این مسئله دبی بالای پساب ورودی نسبت به دبی رودخانه در مقطع ورود پساب است و احداث سد و برداشت آب اثر آن را تشدید می کند این مسئله نشان می دهد که تنها رعایت استاندارد های تخلیه بدون توجه به بار آلودگی برای حفظ کیفیت منابع آب کافی نمی باشد و لازم است تا نسبت به تدوین استاندارد های کیفیت آبهای سطحی و مقررات تخلیه پساب با توجه به ظرفیت خود پالایی منابع پذیرفته اقدام شود.

کلیدواژه‌ها