تالاب هشیلان یک سوء تفاهم جغرافیایی معرفی یک تالاب الگو یافته در غرب کشور

نویسندگان

چکیده

مقدار ماده آلی ودانه بندی (در صد رس شن و ماسه) تعداد 257 نمونه خاک و تورب به دست آمده تا عمق 3 متر در طول 6 زنجیره موازی در تالاب هشیلان واقع در شمال غربی شهر کرمانشاه اندازه گیری شد بر اساس رابطه بین دانه بندی و مقدار ماده آلی خاک مشخص گردید که 19% از نمونه های استخراج شده در این مطالعه تورب 6% سیاه خاک 7% ماک 13% خاک معدنی سیاه 16% خاک سنگین معدنی و 37% خاک سبک معدنی اند توزیع نمونه های خاک معدنی که در درون تالاب به دست آمده مربوط به تعداد 406 جزیره کوچک (Hummock) محتوی خاک های معدنی است این هاموک ها اشکی دایره ای بیضی ونعل اسبی شکل بوده و توسط برکه ها و استخرهایی در اندازه های متفاوت احاطه شده اند وجود لایه تورب در بخش های عخمیق و همچنین هامو ها در سطح تالاب نشان دهنده الگو یافتگی تورب زار یکپارچه ای است که در اثر عوال محیطی بویژه فرسایش ناشی از حرکت آبهای سطحی تکوین یافته است.

کلیدواژه‌ها