سنجش تاثیر تغییر بافت بهره وری از زمین در یکپارچگی زمین سیماهای طبیعی و باسان شناختی مطالعه موردی شمال غرب ایران

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر مطالعه ای میدانی برای سنجش تغییرات در روی زمین سماهای فرهنگی است مطالعه مدارک باستان شناختی در گستره یک زمین سمای در حال تغییر احتیاج به مطالعات زمین باستان شناختی در وسعت منطقه ای و راهبردهای بررسی های روشمندو کاوش های باستان شناختی دارد.
در این تحقیق اندیهش ارتباط و انطباق زمین سیما اکولوژی مدارک باستان شناختی و ژئومرفولوژی زمین سیما ها از یک طرف و نحوه سنجش تغییرات در روی زمین سیماهای فرهنگی از طرف دیگر مورد بررسی قرار می گیرند رویکرد اصلی در این سنجش مقایسه آماری بافت های کاربری اراضی است که پویایی زمین سیمای فرهنگی را درشمال غرب ایران اندازه گیری می کند برای ثبت و آنالیز تغییرات از تحلیل ANOVA استفاده شده است این تحقیق نشان داد که تغییرات در کاربری و بهره وری اراضی موجب تغییر در بافت یکپارچه و طبیعی زمین سیمای فرهنگی می گردد.

کلیدواژه‌ها