ارزشیابی اقتصادی بازیافت مواد جامد شهری لاهیجان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور توجیه اقتصادی بازیافت مواد زاید جامد شهری (پسماند) لاهیجان برای نخستین مرتبه در سال 1380 انجام شده است در این پژوهش ضمن آنالیز فیزیکی زباله های خانگی تولید شده در شهر لاهیجان مطالعات لازم در مورد میزان تولید روزانه زباله هزینه های جمع آوری حمل و نقل و دفن نهایی آنها انجام شد روزانه در شهر لاهیجان با جمعیت شهری 57298 نفر 70 تن زباله تولید می شود در صد وزنی اجزای تشکیل دهنده آن شامل کاغذ و مقوا 7 در صد پلاستیک 6/6 در صد شیه 1/2 در صد فلزات 1/2 در صد مواد فساد پذیر و غیره 83/8 در صد بود بر اساس قیمت های بازار با بازیافت این مواد می توان سالانه 392046515/2 ریال کاغذ و مقوا 715932815/2 ریال پلاستیک 6146311 ریال فلز 6146311 ریال شیشه و 688495/4 ریال از ضایعات شیشه ای سود به دست آورد که ارزش اقتصادی کل آن معادل 12716047/8 ریال در سال است با توجه به هزینه های جمع آوری حمل و نقل دفع نهایی و آلودگی های محیط زیستی بازیافت این مواد صد در صد توجیه اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها