نویسنده = شهرزاد فریادی
بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 281-314

10.22059/jes.2016.58734

امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی


امکان‌سنجی شاخص‌‌های کیفی در اصفهان

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 95-106

10.22059/jes.2014.50159

نسیم شریفیان پور؛ شهرزاد فریادی


بسط راهبردهای پایداری اکولوژیک برای افزایش تاب‌آوری محیط زیست شهری (نمونة موردی: مناطق 1 و 3 شهرداری تهران)

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 123-132

10.22059/jes.2013.30393

پرستو پریور؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری؛ اسماعیل صالحی؛ پگاه هراتی


حفاظت و باز زنده سازی منظر رود درة دربند بر اساس الگوهای رفتاری

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 127-134

10.22059/jes.2012.29108

هما ایرانی بهبهانی؛ شهرزاد فریادی؛ گلنار محبعلی


تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین شهر تهران برای تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت محیط زیست

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388

پرستو پریور؛ احمد رضا یاوری؛ شهرزاد فریادی؛ احد ستوده


ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران

دوره 27، شماره 28، دی 1380

منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی