ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله نتایج حاصل از یک تجربه ارزیابی که برای سنجش کیفیت محیط زیست شهر تهران انجام گرفته است معرفی می گردد. ارزیابی مذکور با استفاده از مدلی ریاضی که به همین منظور طراحی شده صورت پذیرفته است . در این ارزیابی علاوه بر ویژگی های کمی شهر، خصوصیات کیفی آن نیز با شیوه های ابتکاری به زبان اعداد و ارقام ترجمه شده است که نتایج حاصل نمادی از خصوصیات زیست محیطی شهر مورد ارزیابی است . نتیجه آزمون این مدل به صورت عددی که نماینده وضعیت زیست محیطی شهر بر اساس آمار و اطلاعات موجود است ارائه می شود . این تجربه صرف نظر از میزان خطایی که در هر کار متکی به آمار انتظار می رود ، می توان به عنوان الگویی کارآمد برای ارزیابی کیفیت محیط زیست شهرهای مختلف کشور و مقایسه ارقام بدست آمده با سرفصل های مشترک در شهر های نمونه به کار رود . نتایج چنین تحقیقی موجب خواهد شد تا جهت گیری برنامه ریزی ها برای بهبود کیفیت محیط زیست هر یک از شهر ها با دقت بیشتر و به خصوص با توجه به زمینه های فاقد کیفیت مطلوب انجام شود .