دوره و شماره: دوره 26، شماره 26 - شماره پیاپی 1000112، دی 1379 (محیط شناسی) 
بررسی برای شناسائی ( فون ) پرندگان استان مرکزی

بهروز بهروزی راد؛ ناصر حمیدیان؛ سید محمد علی شریعت زاده