دوره و شماره: دوره 26، شماره 25 - شماره پیاپی 1000071، تیر 1379 (محیط شناسی) 
بررسی مقاومت به خشکی و کارایی مصرف آب در دو گونه مرتعی DACTYLIS GLOMERATA AND ERAGROSTIS CURVULA

دکتر محمد جعفری؛ مهنس فرید سعدیان؛ دکتر حسین حیدری؛ مهندس حسین آذرنیوند؛ مهندس زهره فرزانه


بیشه های مقدس غرب کشور

دکتر مظفر شریفی؛ فرشید نجفی؛ حسن یوسف شاهی؛ زینب همتی


بررسی روشهای ارزیابی توان اکولوژیک جنگل

دکتر سید محمد محسن حسینی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی


مطالعه فلورستیک مناطق نفت خیز جنوب تهران

دکتر ابراهیم علایی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر باقر مهاجرانی