مطالعات بر روی هالوفیتهای مناطق نفت خیز در جنوب غربی ایران I- توزیع و ترکیب فلورستیک

نویسندگان

چکیده

رویشهای شور رست نواحی کم ارتفاع و ساحلی مناطق نفت خیز در خوزستان از نظر ترکیب فلورستیک و چگونگی توزیع عناصر و گونه های گیاهی مورد مطالعه قرار گرفته اند . اطلاعات مختصری از ویژگی های بنیادی منطقه از جمله اقلیم ، خاک و زمین شناسی ارائه شده است . بیابانهای گرم و پست حاشیه خلیج فارس که در بر گیرنده یک موقعیت فلورستیک پیچیده و خاص می باشند از نظر ارتباطات تا گزونومیک و جغرافیایی گیاهی ناحیه مورد بررسی قرار گرفته اند . تلاش گردیده تا بین مجموع عوامل و فاکتورهای اکولوژیکی حاکم بر منطقه و الگوهای توزیع و پراکنش گونه ها ، نوعی ارتباط بر قرار شود و بر این اساس به تشریح چگونگی انتشار عناصر شوروی پرداخته شود . نتیجه اینکه 6/22% گونه ها ایرانو – تورانی و صحرا – سندی ، 20% گونه ها ایرانو – تورانی و صحرا – سندی و مدیترانه ای ، 6/13 % گونه ها جهان شمول ، 8/11 % گونه ها صحرا – سندی ، 9/7 % چند منطقه ای ، 8/6 درصد حاره ای قدیم ، 5% عناصر ایرانو – تورانی و مدیترانه ای ، 5% عناصر صحرا –سندی و مدیترانه ای ،8/3 % گونه ها عمانو – سندی و بالاخره 5/3 % گونه ها ایرانو –تورانی می باشد . آنچه مهم است اینکه تمایز مشخصی بین الگوهای پراکنش گیاهی دیده نمی شود . بهر تقدیر اطلاعاتی نیز از شکل حیاتی گونه های موجود در خانواده ها و جنسها ارائه شده است .