بررسی برای شناسائی ( فون ) پرندگان استان مرکزی

نویسندگان

چکیده

در مدت 5 سال بررسی (از سال 1373 تا 1377) در استان مرکزی 136 گونه از 42 خانواده شناسایی شد که از نظر گونه 27 درصد و از نظر خانواده 58 درصد پرندگان ایران را شامل می شوند . 36 درصد از پرندگان بومی و 27 درصد در استان مرکزی مهاجرند که 28 درصد آنان برای جوجه آوری به زیستگاه های استان می آیند . 36 درصد به صورت مهاجر عبوری ، مهاجر 4 فصل و بندرت نیز مهاجر فصلی می باشند . از نظر تنوع گونه ای ، خانواده Sylvidae و از نظر جمعیت خانواده کلاغ ها Corvide در استان مقام اول را دارند . بیشترین تنوع و تراکم پرندگان خشکزی در اطراف رودخانه شرا دیده می شوند . در اوایل فصل بهار و پاییز تنوع و تراکم گونه ها بیشتر از سایر فصول است . در فصل زمستان اغلب پرندگان بومی در استان حضور دارند و بندرت مهاجر زمستانه در استان دیده می شوند . گونه با اهمیت و کم جمعیت Grus به صورت مهاجر عبوری در اطراف تالاب میقان در فصل پاییز با جمعیت بین 2 تا 4 هزار دیده می شود . کبک و تیهو دو گونه از پرندگان بومی استان کوچ های عمودی دارند که در فصل زمستان به دامنه ها و مناطق دشتی و در فصل تابستان به ارتفاعات کوچ می کنند . در طول مطالعه تعدادی از پرندگان با Misnet اسیر و پس از شناسایی پرندگان استان مرکزی همسو با اجرای طرح ملی " فون ایران" توسط گروه زیست شناسی دانشگاه اراک در مدت 5 سال انجام شد .