تاثیرات برجسازی در محیط شهری :محله الهیه – تهران

نویسنده

چکیده

بررسی تجارب توسعه های شهری اخیر در ایران مسائل بیشماری را خصوصا در ارتباط با تحلیل کیفیات محیط زیست نشان می دهد . از طرفی افزایش سریع جمعیت و کمبود زمین مناسب برای توسعه و از طرف دیگر روشن نبودن سیاستهای توسعه های شهری در ابعاد کلان و محلی باعث شده است که نیروهای وارد بر ساختارشهر از قبیل مهاجرتها ، مسائل اقتصادی و اجتماعی ، کمبود مسکن و غیره ، راه حل های موقتی و موضعی را سبب شوند . آن جمله می توان به رشد درون شهری از طریق احداث ساختمانهای بلند اشاره نمود که در حال تغییر ساختار شهر های بزرگ کشورمان است ، بدون آنکه امکانات محیط برای تزریق چنین سازه هایی به بافت محلی و کارایی آنها در سطح شهر مشخص شده باشد .
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات برجسازی در محیط شهری و به طور خاص در فضای پیرامونی برجهاست . برای تقلیل تاثیرات محیطی فرایند جامع در زمینه های برنامه ریزی و طراحی مورد نیاز است که با حساس بودن به زمینه های محیطی در فرایند طراحی می توان کیفیت محیط ساخته شده را بهبود بخشید