تثبیت فلزات سنگین در اراضی کشاورزی جنوب تهران

نویسندگان

چکیده

برای جلوگیری از ورود آلودگی ناشی از تجمع فلزات سنگین در خاک به داخل گیاهان و نیز آبهای زیر زمینی که می تواند خطرات جبران ناپذیری را ببار آورد روشهای متعددی در دنیا بررسی و مورد آزمایش قرار گرفته اند .
از جمله این روشها که هنوز در ایران مورد آزمایش قرار نگرفته بررسی و عملکرد تثبیت فلزات سنگین توسط خاک رس در خاک های آلوده می باشد . خاک رس بدلیل خاصیت هیدراته شدن می تواند مواد الی را در ساختمان خود جذب نماید .
عمل تثبیت فلزات سنگین با درصد های مختلف از این دو خاک (7% و 15 % و 25 % ) و نیز PH های متفاوت (4و8/7و5/11)آزمایش شد و مشخص گردید که با افزایش غلظت ماده تثبیت شده در PH =7/8 و بالتر عمل تثبیت با راندمان بیشتری انجام شود ، حال آنکه در PH=4 نتنها تثبیت در خاک رس انجام نمی گردد بلکه مقدار فلز استخراج شده از بافت خاک افزایش می یابد . این عمل هنگامی رخ می دهد که پساب ورودی به منطقه حالت اسیدی داشته و یا باران اسیدی در منطقه شروع به باریدن کند . مشاهدات بدست آنده در این پژوهش از لحاظ احتمال تثبیت فلزات سنگین در خاک رس و نیز چگونگی تاثیر PH در عمل تثبیت با نتایج آزمایشهای انجام شده در سوابق تحقیق مطابقت دارد ، با ایت تفاوت که در تحقیقات انجام شده توسط محققین ، مسئله تثبیت توسط یک نوع خاک رس بررسی شده و هیچ مقایسه ای بین دو خاک نوع رس با خواص فیزیکی و شیمیایی کاملا متفاوت و نیز تاثیر غلظت خاک رس در تثبیت انجام نشده است.