نقش سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط زیست در ایران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به بررسی جایگاه سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در ایران و نیز ارزیابی عملکرد و نقش آنها در دستیابی به مشارکت مردمی در زمینه حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است . یافته ها نشان می دهد که این سازمانها تا کنون توان کمی در دستیابی به مشارکت مردمی در زمینه حفاظت از محیط زیست داشته اند و این خود به دلیل وجود مشکلات متعدد و اساسی است که با آن مواجهند . این سازمانها به خاطر موانع سیاسی ، قانونی و حقوقی به سختی امکان پیدایش و فعالیت داشته اند . تعداد اندکی هم که توانسته اند ایجاد شوند و خود را وارد صحنه کنند به واسطه همین مشکل و همچنین مشکلات اقتصادی و اجتماعی نتوانسته اند در زمینه محیط زیست چندان تاثیر گذار باشند . نوپایی این سازمانها و بی تجربگی افراد در فعالیت در اینگونه چارچوب ها نیز عامل دیگری در کاهش موفقیت این سازمانها در ایران بوده است . سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی ایران برای موفقیت نیاز به بستر مناسب سیاسی ، قانونی ، اجتماعی و اقتصادی و همچنین بهره گیری از دانش و تجربه اداره اینگونه سازمانها دارند .