مدیریت محیط زیست رودخانه سیاهرود و بررسی اقتصادی تصفیه پسابهای ورودی به رودخانه

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت پهنه های آبی در کشور و کمبود آب آشامیدنی در برخی از مناطق و اهمیت روزافزون حفاظت از محیط زیست و مدیریت صحیح آن ، در این تحقیق بحث مدیریت محیط زیست در رودخانه سیاهرود مورد بررسی قرار گرفته است . رودخانه سیاهرود یکی از رودهای کم آب است که در استان مازندران به دریای خزر می ریزد و در حال حاضر به عنوان محلی برای تخلیه فاضلاب کارخانجات مجاور آن مورد استفاده قرار می گیرد . در این تحقیق 10 ایستگاه نمونه برداری در طول رودخانه مذکور انتخاب شدند که بیشتر این مناطق در نزدیکی محلهای تخلیه فاضلاب کارخانجات قرار دارند . خصوصیات فیزیکی – شیمیایی آب ودخانه سیاهرود در نقاط مذکور ( K و K) آن و خود پالایی رودخانه مذکور تعیین گردید . با استفاده از نتایج به دست آمده و به کمک آنالیز رایانه ای ، بهینه سازی درصد تصفیه منابع آلاینده در رودخانه سیاهرود و نیز حل معادلات بقای جرم ، تعادل BOD ، تعادل اکسیژن (DO) ، تغییرات اکسیژن ، حذف BOD ، راندمان تصفیه خانه ، حداقل اکسیژن محلول لازم و محدودیت راندمان تصفیه به کمک روش بهینه سازی خطی به انجام رسید .