قیمت گذاری مواهب زیست محیطی جنگل دست کاشت گربایگان با استفاده از مدل بسط نظام هزینه خطی (ELES)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق برای نخستین مرتبه در ایران با روشش ارزشگذاری مشروط(CVM) از طریق مدل بسط نظام هزینه خطی ، برای تعیین قیمت مواهب زیست محیطی ( خدمات غیر بازاری) جنگل دست کاشت گربایگان فسا در استان فارس انجام شده است . با این روش ارزش وجودی خدمات غیر بازاری عمده این طرح شامل ارزش تنظیم شرایط اقلیمی ، ارزش کنترل فرسایش خاک و نثبیت شنهای روان و ارزش ایجاد زیستگاه و پناهگاه حیات وحش به ترتیب در بازار معادل 32250934930 ریال ، 29627233260 ریال و 25933208830 ریال برآورد گردید .