مدل‌سازی و شبیه‌سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک

نویسندگان

چکیده

پلی دی فنیل اتر برومینه‌ها به‌ منزلة بازدارندة شعله مانع از انجام سازوکار شاخه‌ای رادیکال‌های آزاد در فاز گاز طی احتراق می‌شوند. در نتیجه از این مواد بدین منظور در قطعات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شود. این قطعات و تجهیزات بعد از استفاده به عنوان مواد دور ریختنی وارد مراکز دفن زباله می‌شوند. مواد بازدارندة موجود در این مراکز، وارد هوا، آب و خاک می‌شوند، به طوری‌که باعث آلودگی این بخش‌ها می‌شوند. در این مقاله یک مدل انتقال جرمی با در نظر گرفتن واکنش‌های این مواد و انتقال آنها در بخش‌های مختلف محیط زیست انتخاب شده و نمودارهای تغییرات غلظت نسبت به زمان برای سه بخش مختلف و چهار PBDEs تجاری، یعنی Deca-BDE ، Octa-BDE ، Penta-BDE و Tetra-BDE ارائه شده‌است.نتایج به دست آمده حاکی از آن‌است‌که غلظت این مواد در محیط خاک با گذشت زمان، به نسبت ثابت بوده و این مادة آلاینده برای مدت طولانی در خاک باقی می‌ماند. در مورد غلظت این مواد در آب، با وجود روند افزایشی که مشاهده می‌شود، مقدار غلظت نسبت به خاک کمتر است که می‌تواند به دلیل آب گریز بودن این مواد باشد. درضمن، غلظت این آلاینده‌ها در هوا با زمان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها