بررسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط‌زیست درکلاردشت (آسیب‌شناسی، عارضه‌یابی و نظریه‌پردازی)

نویسنده

چکیده

در کشورهای کمتر توسعه یافته،‌ یا در حال توسعه‌ای همچون ایران، معمولاً! طرح‌های توسعه‌ای به دلیل حاکمیت رویکردهای غیر علمی در فاز امکان‌سنجی(فاز صفر)‌ شان، سبب تخریب محیط‌زیست، ناپایداری توسعه و بر هم زدن آمایش سرزمین مناطق می‌شود. تجربیات بیشماری نشان می‌دهد، معمولاً راه‌حل‌ها و راهکارهای ارائه شده برای رفع این پیامدهای ناگوار، به دلیل این که با تأخیر زمانی رخ می‌دهد چاره ساز نیست. این مقاله با نگرشی سیستمی و با استفاده از تئوری مفهوم‌سازی بنیادی و با استناد به نظریة‌ "چرخه تخریب محیط زیست‌ " Gladwin ، به عارضه‌یابی و آسیب شناسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط‌زیست در کلاردشت می‌پردازد. رویش سه نظریة‌ علمی جدید در حوزة دانش مدیریت محیط‌زیست، از دیگر دستاوردهای این پژوهش بوده و به دلیل اینکه گسترة وسیع‌تری از واقعیت‌های بومی کشورمان را در باره پدیدة تخریب در بر‌می‌گیرد، نسبت به دیگر نظریه‌های ارائه شده توسط صاحب‌نظران و مؤسسات بین‌المللی، از قدرت توضیح‌دهی بالاتری نسبت به رفتار پدیده برخوردار است. این سه نظریه؛ رشد بی‌رویة‌ جمعیت، فقدان چشم‌انداز درازمدت و حاکمیت تفکرخطی بر مدل‌های ذهنی مردم و مدیران جوامع کمتر توسعه یافته را علت اصلی تخریب محیط‌زیست تشخیص داده است.

کلیدواژه‌ها