تأثیر پساب‌های شهرک صنعتی مراغه برآلودگی آبهای زیرزمینی‌‌دشت مراغه-بناب

نویسندگان

چکیده

دشت حاصلخیز مراغه- بناب که درجنوب شرق آذربایجان شرقی قرارگرفته از منابع آب زیرزمینی باارزشی برخوردار است. کارخانه‌های کاوه سودا و کاغذ‌سازی مراغه واقع در شهرک صنعتی مراغه حجم بسیار زیادی پساب تولید می‌کنند که به طور پیوسته در دشت تخلیه می‌شود. دراین تحقیق تأثیر پساب‌های صنعتی برکیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد بررسی قرارگرفته است. به این منظور تعداد 92 نمونه آب از چاهها، چشمه‌ها و قنوات منطقه و از پساب‌های صنعتی در دو نوبت جمع‌آوری و آنالیز شیمیایی شده‌است. هدایت الکتریکی پساب در مهرماه 1385، برابر با 167384میکروزیمنس برسانتیمتر اندازه‌گیری شد و بر اساس آنالیز هیدروشیمیایی مهم‌ترین یون‌های موجود در آن به‌ترتیب Na+,Ca2+, Cl- وSO42- است. غلظت این یون‌ها در نمونه‌های برداشت شده از چاههای واقع در 5/1 و 2 کیلومتری محل تولید پساب‌ها و چاههای آب شرب شمارة 1و 2روستای خوشه مهر واقع در فاصله به نسبت زیاد از این محل به طور غیر عادی افزایش یافته است. خواص هیدروشیمیایی نمونه‌های این چاهها با خواص پساب‌های صنعتی همخوانی داشته و آلودگی‌های شدید ایجاد شده در قسمتی از دشت نتیجه تأثیر پسابهای صنعتی بر منابع آب زیرزمینی است.

کلیدواژه‌ها