آلودگی به سرب و اثرآن بر اندیس‌های خونی در حوالی معدن سرب فیض‌آباد راور

نویسندگان

چکیده

سالهاست که سرب به عنوان نوعی آلوده کننده محیط زیست حیات موجودات زنده را تهدید می‌کند. غلظت سرب در چرخه‌های زیستی به چندین عامل از جمله خاک، گونه‌های گیاهی منطقه، ویژگی‌های آب و نوع کانی‌های آن بستگی دارد. هدف از این مطالعه اندازه‌گیری میزان تحرک سرب، قابل جذب بودن و نیز مشخص کردن اثر آن بر اندیس‌های خونی در حوالی معدن سرب فیض‌آباد راور است. بخش اولیه مطالعه نشان داد که غلظت سرب در آب، خاک و نیز گیاهان منطقه بالاست (در مقایسه با نمونه‌های مشابه از سایر مناطق)(P<0.05). به منظور بررسی جزئیات اثر سرب بر خون، نمونه‌های خونی، به‌صورت پرسشنامه‌ای از مردانی که در منطقة آلوده زندگی می‌کردند، گرفته شد (تعداد 24 نفر به عنوان گروه آزمونی ). سپس فاکتورهایی مثل Hg, MCH, MCHC, MCV, HCT و RBC اندازه‌گیری شدند. پس از مقایسة این فاکتورها با افراد مشابه از مناطق غیر آلوده (شهر راور) (24نفر به عنوان شاهد) نتایج زیر به دست آمد. هماتوکریت (HCT) و هموگلوبین (Hg) به‌طور معنی‌داری در افراد ساکن در محل آلوده نسبت به گروه شاهد پایین‌تر بود(P<0.05). اگرچه تعدادگلبول قرمز (RBC)، حجم متوسط گلبول قرمز(MCV)، مقدار هموگلوبین هر گلبول قرمز (MCH) و نیز غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز (MCHC) تغییرات اندکی نشان دادند، اما این تغییرات به سطح معنی‌دار نمی‌رسد.نتیجه‌گیری این خواهد بود که ترکیبات سرب موجود در منطقه به صورت محلول در منابع آب می‌توانند به چرخه‌های زیستی وارد شوند و در نتیجه توسط بافت‌های زنده از جمله مغز استخوان جذب و بدین وسیله اندیس‌های خونی را متأثر سازند.

کلیدواژه‌ها