دوره و شماره: دوره 7، شماره 7، اسفند 1355 
1. انفجار جمعیت

دکتر مرد خای نورمند؛ پال.ار.ارلیک paul R. Erlik


2. تأثیر انسان بر علفزارهای جهان

دکتر عوض کوچکی؛ دارل ای . مک لودDarleE Mc Loud


16. کتابنامه

دکتر محمد جواد میمندی نژاد