کالبد شناسی ‘ بوم شناسی و رده بندی خرچنگ دراز آب شیرین و بررسی موقعیت رده بندی خرچنگ دراز آب شیرین استان گیلان

نویسنده

چکیده

در این بررسی که جزئی از طرح بررسی سخت پوستان ده پای crustacea,decapoda ایران می باشد‘ موقعیت رده بندی خرچنگ دراز آب شیرین استان گیلان مورد مطالع قرار گرفته است. خرچنگ دراز آب شیرین نواحی شمال ایران بطور یقین متعلق به زیر جنس Astacu(pontastacus)BOTT .1950 است که در حوزه پنتو- کاسپین انتشار دارد. در مقایسه با 5 گونه و یا زیرگونه ای که در حوزه دریای خزر از ترکمنستان تا اوکراین بنگارش در آمده است نمونه های استان گیلان اختصاصاتی حد واسط بین زیرگروه Asracrs(pontast)Leptodactyus salinus NORDMANN 1842,cubanicus BIRST.&WINOGR.1934 نشان می دهند. معذالک باید خاطرنشان ساخت اختلاف اساسی چندی نیز آنها را از هم متمایز مینماید. کناره خارجی بند داکتیلوس انبرک در نمونه های مرداب پهلوی و رودخانه چم خاله صاف تر از انواع زیر گونه Ast. (ponta.)Lept. salinus(ponta.)cubanicus می باشد بعلاوه دوکناره جانبی سفالوتراکس در نمونه ها ی ایران فاقد تحدب مشخصی است که در دو گونه مورد بحث دیده می شود. بنظر می رسد خرچنگ دراز ایران زیر گونه جدیدی از ASt.(ponta)Leptodactylus ESCH باشد در اینصورت بررسی آماری و بیومتری که بر روی تعدادی کثیر از افراد این گروه انجام گیرد می تواند در نگارش گونه جدید مفید باشد . چون در زبان فارسی قبلا مطالبی در مورد شناخت کالبد شناسی ‘ بوم شناسی و رده بندی این گروه به نگارش نیامده بود و برای اینکه خوانندگان فارسی زبان با اصطلاحت متعارف در مطالعه این گروه آشنا شوند کلیاتی د رمورد کالبد شناسی بوم شناسی و رده بندی جانور با ارائه کلیدی تاحد تشخیص جنس همراه با بررسی انتشار جغرافیایی آنها در این مقاله به نگارش در آمده است.